Město Skalná
Město Skalná

Symboly města Skalná a jejich ikonografie

Skalná, dříve Wilstein (Vildštejn), byla na město povýšena císařem Františkem Josefem I. na základě jeho rozhodnutí z 5.12.1905. Wildsteinu nikdy znak udělen nebyl, a proto také nebylo nikdy vydáno znakové privilegium. Někdy na přelomu 20. a 30. let 20. století byla někým ve Wildsteině vypracována představa podoby městského znaku. Znak měl podobu děleného štítu, v jehož horní polovině byl realistický pohled na hrad Wildstein a v dolní polovině úplný erb Notthafftů z Wildsteina. Proces konstituování městského znaku nebyl v příštích letech nikdy završen. Prvním dokladem praktického užití neoficiálního městského znaku je pohlednice  „Gruss aus Wildstein“ z roku 1931. Z dalších vyobrazení z následujících let je známa i jeho barevnost. Horní pole štítu je modré s neheraldicky pestrobarevným vyobrazením hradu v podobě odpovídající dobovému stavu objektu. A to buď s cibulovou střechou na věži, či později bez ní. V dolním červeném poli je stříbrný štít s černým břevnem, na štítě přilba s klenotem a černo-stříbrnými přikrývadly. Barevnost erbu Notthafftů v dolní polovině štítu byla chybně určena na základě publikovaných podob kreseb pečetí příslušníků rodu z přelomu 13. a 14. století a za použití grafického vyjádření tinktur známého z 18. století. Správnou podobou erbu je zlatý štít s modrým břevnem. Po chybném určení barevnosti erbu Notthafftů z Wildsteina byl ve 30. letech 20. století učiněn pokus o konstituování městského praporu tvořeného třemi vodorovnými pruhy, bílým, černým a bílým. Podaná žádost ministerstvu vnitra ČSR nikdy nedospěla k oficiálnímu souhlasu kompetentních ústředních orgánů s užíváním praporu ve Skalné. Literaturou uváděné datum „povolení“ z roku 1936 (Jan Pelant, Znaky a pečetě západočeských měst a městeček, Plzeň 1985, s. 219) je zcela mylné, protože ono pomyslné „povolení“ není ničím jiným než interním úředním sdělením názoru ředitele archivu ministerstva vnitra nadřízené instituci, a to nemohlo být vyhodnoceno jako právně plnohodnotný „povolující“ akt.

Město Skalná učinilo v roce 2007 rozhodnutí řádně konstituovat své symboly v těch podobách, které jsou korektní, seriózní a odborně opodstatněné. Zároveň byla městem vnímána již více jak sedmdesátiletá tradice v užívání podoby neoficiálního městského znaku, které se rozhodlo částečně vydržet. Výsledný návrh byl vytvořen panem Stanislavem Kasíkem z Heraldické kanceláře Dauphin v Roudnici nad Labem a následně předložen ke schválení Zastupitelstvu města Skalná a k řádnému konstituování příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Dne 13.11.2008 slavnostně převzali zástupci města Skalná dekret o udělení znaku a vlajky předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

(pohlednice z r.1931, starší znak , nový znak, vlajka, vlajka se znakem)


Popis vlajky

List tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, modrý a žlutý.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
VlajkaVlajka

Slavnostní vlajka: List tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, modrý a žlutý. V ose první pětiny délky modrého a horního žlutého pruhu znak: v modro-červeně děleném štítě, nahoře ze skály šedé barvy vyrůstá hradní palác s deseti (5, 5) okny, s věží vpravo s jedním oknem, z pravého okraje štítu vyniká k věži most s jedním prázdným obloukem, vše bílé, okna černá, střechy valbové a červené. Dole žlutý štít s modrým břevnem, s korunovanou turnajskou přilbou a modro-žlutými přikrývadly.


Popis znaku

Znak

V modro-červeně děleném štítě, nahoře ze skály přirozené barvy vyrůstá hradní palác s deseti (5, 5) okny, s věží vpravo s jedním oknem, z pravého okraje štítu vyniká k věži most s jedním prázdným obloukem, vše stříbrné, okna černá, střechy valbové a červené. Dole zlatý štít s modrým břevnem, s korunovanou turnajskou přilbou a modro-zlatými přikrývadly.