Město Skalná
Město Skalná

Geofyzikální centrum

Provoz a data  stanice Soos  Rapsberryshake -  AM.RFA93   můžete sledovat na těchto adresách

https://stationview.raspberryshake.org/#/?lat=50.42811&lon=13.91902&zoom=7.701&net=AM&sta=RFA93

a nebo 

https://dataview.raspberryshake.org/#/AM/RFA93/00/EHZ?streaming=on

Pozvánka

Pozvanka 10 března 2022  Cheb Muzeum

Geofyzikální centrum

O projektu GC

Město Skalná leží v centru oblasti s častým výskytem zemětřesných rojů. Geofyzikální ústav AV ČR zde provádí sledování zemětřesení od roku 1962. Geofyzikální centrum vzniklo v roce 2020 rámci nového Regionálního projektu Akademie věd a Karlovarského kraje R100122001. Spolunavrhovatelem projektu, který je realizovaný v místní základní škole je město Skalná. Na finanční podpoře projektu se podílí AV ČR, Geofyzikální ústav, město Skalná a Karlovarský kraj. Žáci a žákyně se zájmem o seismologii získávají znalosti a praktické zkušenosti z oboru geologie, hydrogeologie a geofyziky. V rámci projektu budou žáci vyškoleni jako „makroseismičtí pozorovatelé“.

V základní škole vznikla geofyzikální učebna, která má základní instrumentální seismické vybavení pro přímé pozorování seismické aktivity v lokalitě. Dále je zřízeno internetové pracoviště, které umožní jak online sledování zemětřesné aktivity ve Skalné, tak i na všech stanicích sítě WEBNET. Současně je možné sledování průběžného vyhodnocování seismicity České republiky, Evropy a světa. Žáci se po zaškolení budou podílet na průvodcovské službě jak v Geofyzikálním muzeu, tak i v podzemní štole, kde je umístěna seismická stanice SKC sítě WEBNET.

Studijní podklady jsou k nalezení na stránce: https://www.ig.cas.cz/pro-verejnost/geofyzikalni-centrum-v-zs-skalna/        

Zemětřesení 30. 10. 2020

Zemětřesení v Řecku a Turecku dne 30 .10. 2020 v 11h 55m  světového času bylo také  zaznamenáno na seismické stanici Skalná,  která je pilotní stanicí Geofyzikálního centra pro žáky naší základní školy.  Doba  trvání maximálních vln byla 5 minut.

Zemětřesení Řecko a Turecko

První a jediná škola geofyziky pro v děti  základní školy  v České republice

Ve čtvrtek 1. 10. 2020 proběhlo v základní škole Skalná první setkání zájemců o zkoumání seismických jevů v západních Čechách z řad žáků. Na základě spolupráce Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a ZŠ Skalná vzniká ve Skalné Geofyzikální centrum, jehož cílem je předat žákům základní poznatky v oboru geologie, hydrogeologie a geofyziky se speciálním zaměřením na seismologii. Projekt Geofyzikálního centra podpořilo město Skalná a je příslib startovací dotace od Karlovarského  kraje.

Obec Skalná leží v centru oblasti, kde často dochází k zemětřesným rojům a kde lze sledovat pozůstatky dávné vulkanické činnosti. Geofyzikální ústav provádí ve městě Skalná seismická pozorování již od roku 1962 a od roku 1985 je v podzemní štole pod hradem Vildštejn umístěna stálá seismická stanice, která patří do pozorovací sítě WEBNET.

Zahájení projektu Geofyzikálního centra v základní škole Skalná  (přednášející zleva doprava: Milan Brož, Jiří Mesner, Zdeněk Soukup)

Žáci a žákyně ze sedmého až devátého ročníku, kteří se na výzvu svého učitele Jiřího Mesnera přihlásili do projektu, se v učebně seznámili s náplní pravidelných schůzek a základními geofyzikálními pojmy, které jim osvětlil Milan Brož z Geofyzikálního ústavu. Žáci mají se seismickými jevy vlastní zkušenosti, poslední silnější zemětřesné roje proběhly v této oblasti v květnu roku 2018. V geofyzikální škole se dozvědí, proč k zemětřesným rojům dochází, jak se měří a mnoho dalších geofyzikálních zajímavostí ze svého kraje.

Žáci sledují výklad u Císařského pramene v rezervaci SOOS

Druhá část první seznamovací schůzky proběhla v nedaleké národní přírodní rezervaci SOOS, kde se dětem věnoval její správce Zdeněk Soukup. Děti si prošly naučnou stezku mezi rašeliništi a slatiništi, prohlédly si mofety a u císařského pramene sledovaly měření pomocí seismometru, kdy byly naměřeny parametry pulzace pramenu, opakovací frekvence (Hz), délka jednotlivých pulzů (s) a hodnoty amplitudy vibrací v jednotkách rychlosti kmitání (mm/s).

Polní seismická aparatura typu BRS 32 na rašeliništi

Schůzky žáků geofyzikální školy budou probíhat především v terénu. V plánu jsou již exkurze k západočeským čtvrtohorním vyhaslým sopkám, do cínového dolu i ke kontinentálnímu hlubinnému vrtu KTB v Bavorsku. Žáci získají v projektu technické, teoretické a řemeslné dovednosti v oboru geofyziky, které mohou uplatnit v dalším studiu.