Město Skalná
Město Skalná

Matrika


Matrikářka: Jana Herrová
Tel: 354 548 827
E-mail: matrika@skalna.cz

Správní území matriky Skalná

 • Skalná - včetně částí Suchá, Velký Rybník, Starý Rybník, Kateřina, Hájek, Vonšov, Zelená
 • Křižovatka - včetně části Nová Ves
 • Velký Luh

Popis činností

 • vede komplexní agendu narození, sňatků, úmrtí
 • zajištění svatebních obřadů
 • vystavuje duplikáty matričních dokladů
 • provádí dodatečné záznamy do matričních knih
 • zprostředkovává zápisy matričních událostí do Zvláštní matriky Brno
 • rozhoduje ve věci změny jména a příjmení
 • vydává potvrzení o změně rodinného stavu
 • vystavuje zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • zajišťuje vítání dětí do života, jubilejní svatby, blahopřání k jubileím
 • ověřuje pravost podpisů a shody opisu nebo kopie dokumentů
 • zprostředkovává žádosti o vydání výpisu z  rejstříku trestů

Vysvětlení pojmů

 • matrika - státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob
 • matriční událost - narození, sňatek, úmrtí
 • matriční doklad - rodný, oddací, úmrtní list
 • komplexní agenda narození, sňatků, úmrtí
Narození

Při narození dítěte předloží rodiče potřebné doklady k vydání rodného listu na příslušné matrice podle místa narození dítěte. Před narození nemanželského dítěte mohou rodiče souhlasným prohlášením určit otcovství na kterékoliv matrice.

Sňatek

Snoubenci osobně předloží k uzavření manželství vyplněnou žádost , platné občanské průkazy, rodné listy, případně rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí. Po vybrání termínu zaplatí příslušné poplatky.
Uzavření manželství  nebo registrované partnerství s cizincem a rozsah předkládaných dokladů se stanovuje individuálně dle mateřského státu snoubence. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydá matriční úřad dle trvalého pobytu žadatele po předložení dokladů a po zaplacení správního poplatku.

Úmrtí

Pozůstalí předloží k vydání úmrtního listu většinou prostřednictvím pohřební služby matriční doklady zemřelého.

Zajištění svatebních obřadů / Potřebné doklady
 • vyplněná žádost o uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství–  vyřídí se  na matrice
 • platné občanské průkazy snoubenců, nebo cestovní doklad, v tomto případě musí žadatel doložit i doklad o stavu a trvalém pobytu
 • rodné listy snoubenců
 • u rozvedených – rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci
 • u ovdovělých – úmrtní list manžela nebo manželky
 • rodný list dítěte, pokud snoubenci mají z tohoto vztahu nezletilé dítě nebo pokud otec dítěte není znám
 • u cizinců – matrika sdělí individuálně, rozhoduje podle mateřské země snoubence (snoubenky )
 • Žádost o uzavření manželství  nebo  o vstup do registrovaného partnerství se podává na příslušném matričním úřadu podle místa uzavření manželství. Pokud se rozhodnete o uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství mimo obřadní síň, např. na hradě či jiném Vámi zvoleném vhodném místě, musíte navíc doložit souhlas vlastníka nemovitosti, kde jste se rozhodli Váš sňatek uzavřít.
Termíny pro svatební obřady
 • Sňatky se konají každou sobotu v měsíci.
 • Termíny je nutno domluvit na matrice Městského úřadu ve Skalné.
Poplatky

Pokud je sňatek nebo vstup do registrovaného partnerství uzavírán ve shora uvedeném termínu v obřadní síni Městského úřadu ve Skalné, zaplatí snoubenci režijní náklady ve výši 400 Kč.

Pokud je sňatek nebo vstup do registrovaného  partnerství uzavírán v mimořádném termínu nebo mimo úředně určenou místnost, zaplatí snoubenci navíc správní poplatek ve výši 3.000 Kč.

Pokud uzavírají sňatek nebo registrované partnerství osoby bez trvalého pobytu na území České republiky, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 5.000 Kč. Pokud uzavírají sňatek nebo registrované partneství osoby, z nichž má jenom jedna trvalý pobyt na území České republiky, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 3.000 Kč.

Poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Veškeré informace o sňatcích Vám budou podány na matrice.

Vystavení duplikátů matričních dokladů

O druhopis matričního dokladu se žádá na příslušné matrice podle místa narození, uzavření manželství, úmrtí. Předkládá se žádost, platný doklad totožnosti. V případě žádosti o vydání druhopisu pro člena rodiny, za kterou se zde považuje manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnuk/vnučka a sourozenci, je nutno doložit matriční doklad o příbuzenském vztahu.
Správní poplatek
Vystavení druhopisu matričního dokladu 300,- Kč

Zprostředkování zápisu matričních událostí do zvláštní matriky Brno

Do Zvláštní matriky Brno se zapisují matriční události občanů české republiky, ke kterým došlo v cizině. Žádost o zapsání takovéto události se může provést na kterékoliv matrice. Po sepsání žádosti a předložení příslušných dokladů vyhotoví Zvláštní matrika Brno české matriční doklady.

Změny jména a příjmení

O změnu jména nebo příjmení si žadatel musí požádat na příslušné matrice podle místa trvalého pobytu. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné nebo je-li proto vážný důvod.

Potřebné doklady
 • žádost
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • u ovdovělých – úmrtní list manžela nebo manželky
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, v tomto případě musí žadatel doložit i doklad o trvalém pobytu, které mu vydá oddělení evidence obyvatel příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení
 • K žádosti o změnu jména nebo příjmení dítěte musí být přiložen úředně ověřený písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Tento souhlas nemusí žadatel předkládat pokud druhý rodič zemřel, byl zbaven rodičovské zodpovědnosti nebo není známo místo jeho trvalého pobytu.
Správní poplatky
 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení: 200,- Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech: 3 000,- Kč
Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Narodí-li se dítě ženě provdané, považuje se za otce dítěte manžel.

U ženy rozvedené nebo ovdovělé narodí-li se dítě do uplynutí 300-tého dne po zániku manželství, považuje se za otce bývalý manžel matky dítěte, i když otcem dítěte není.

Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před jakoukoliv matrikou. Souhlasné prohlášení rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Nezletilé osoby mohou určit otcovství pouze před soudem.

Potřebné doklady
 • rodné listy matky i otce dítěte
 • občanské průkazy nebo cestovní doklad, v tomto případě musí žadatel doložit i doklad o stavu a trvalém pobytu, které mu vydá oddělení evidence obyvatel příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu
 • jde-li o matku rozvedenou - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci
 • jde-li o matku ovdovělou - úmrtní list manžela
Ověření pravosti podpisů a shody opisu nebo kopie dokumentů
Legalizace-ověření pravosti podpisů

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně listinu podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině, úřad neodpovídá za obsah listiny. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Legalizace se neprovede
 • je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
Potřebné doklady
 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad jde-li o občana České republiky
 • průkaz k povolení pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie jde-li o cizince
Vidimace - ověření shody opisu nebo kopie s předloženou listinou

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy, úřad nezodpovídá za obsah listiny.

Vidimace se neprovede
 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrt, které by mohli zeslabit její věrohodnost
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu nebo opis či stejnopis pořízený ze spisu
 • jestliže se doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
Správní poplatky
 • legalizace - každého podpisu nebo otisku razítka: 50,- Kč
 • vidimace - stejnopisu, opisu, fotokopie za každou započatou stranu: 30,- Kč
Vítání dětí

Vážení rodiče, vzhledem k nejednotnému přístupu k získávání osobních údajů o narozených dětech je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů. Pozvánky k vítání proto již nejsou zasílány automaticky. Máte-li zájem zúčastnit se tohoto slavnostního aktu, dostavte se na matriku městského úřadu s rodným listem dítěte. Termín konání vítání vám bude oznámen v pozvánce. Vítání dětí se koná nepravidelně podle počtu přijatých přihlášek, zpravidla jednou do roka. Případné informace získáte na Matrice městského úřadu ve Skalné,  paní Jana Herrová.