Město Skalná
Město Skalná

Evidence obyvatel

 • změny trvalého pobytu
 • údaje z informačního systému
 • zrušení trvalého pobytu

Ohlašovna: Jana Herrová
Tel: 354 548 827
E-mail: matrika@skalna.cz

Správní území evidence obyvatel Městského úřadu Skalná

 • Skalná - včetně částí Starý Rybník, Kateřina, Vonšov, Zelená

Popis činností

 • přihlašuje k trvalému pobytu, změny trvalého pobytu
 • vystavuje potvrzení o pobytu
 • vede osobní údaje v informačním systému
 • rozhoduje ve správním řízení o zrušení trvalého pobytu
 • vydává potvrzení o ztrátě  občanských průkazů

Změny trvalého pobytu

Změna trvalého pobytu se ohlašuje osobně v místě nového trvalého pobytu.
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předložit občanský průkaz a doložit vlastnictví bytu nebo domu či doložit oprávněnost užívání bytu nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením místa trvalého pobytu.
Při změně trvalého místa pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Občan je povinen do 15-ti dnů ode dne změny trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu. Za občana mladšího 15 let, hlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce a též osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.

Správní poplatky
 • ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku: 50,- Kč
Údaje v informačním systému

Úsek evidence obyvatel vede osobní údaje občanů přihlášených k trvalému pobytu v informačním systému. Na základě vyplněné žádosti vydává oprávněné osobě potvrzení z tohoto systému evidence obyvatel.

Správní poplatky
 • potvrzení z informačního systému evidence obyvatel: 50,- Kč
Zrušení trvalého pobytu

Rušení údaje o místu trvalého pobytu upravuje zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, §12 a jeho novela od 1.1.2016.

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu žadatel uhradí správní poplatek ve výši
100,- Kč za každou osobu.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu pobytu

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení
 • na návrh oprávněné osoby nebo na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan dobrovolně tento objekt nebo jeho vymezenou část; přitom musí být splněny obě tyto podmínky. Navrhovatel je v tomto případě povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat.
 • Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu.
Potřebné doklady
 • písemná žádost - je k dispozici na Městském úřadu ve Skalné, odbor  matrika
 • jméno, příjmení, datum narození žadatele, jeho trvalý pobyt nebo jinou doručovací adresu
 • základní osobní data osoby ( jméno, příjmení, datum narození), které se má rušit trvalý pobyt, včetně kontaktní adresy, je-li známa
 • důvody žádosti
 • vlastnoruční podpis žadatele
 • doklady o vlastnictví bytu nebo domu nemusí vlastník objektu ohlašovně dokládat, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit  veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Nájemní smlouvu nebo doklad o oprávnění užívat byt dále předkládá
 • dohodu o užívání bytu ( dohodu o majetku), byla-li uzavřena mezi žadatelem a osobou, které se má rušit trvalý pobyt; v ověřené kopii (zůstane součástí spisu)