Město Skalná
Město Skalná

Investiční akce

Loga

Dotace z rozpočtu KK

Datum: 4. 12. 2023

oprava povrchu komunikace části ulice Lipová

kk-logo

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Sadová, Farní

Datum: 7. 1. 2022

Dotaze c rozpočtu Karlovarského kraje

Loga

Na cyklostezce Skalná – Starý Rybník přibylo další solární osvětlení

Datum: 22. 11. 2021

Dotace od Karlovarského kraje

Loga

Likvidace invazních druhů rostlin

Datum: 22. 11. 2021

v Karlovarském kraji

Loga SFŽI a MŽP

Zahrádka u kostela

Datum: 14. 4. 2021

Město Skalná získalo v roce 2017 zelenou stuhu a možnost požádat o finanční příspěvek na revitalizaci veřejného prostoru a zeleň ve výši 400 000 Kč.

Loga SFŽI a MŽP

Rok v Kouzelné zahradě

Datum: 14. 4. 2021

Město Skalná za přispění SFŽP.

kk-logo

Solární osvětlení cyklostezky

Datum: 4. 1. 2021

z dotace Karlovarského kraje

Logo KK

Účelová dotace

Datum: 14. 12. 2020

z rozpočtu Karlovarského kraje

Modernizace multimediální učebny a dílen v ZŠ Skalná

Modernizace multimediální učebny a dílen v ZŠ Skalná

Datum: 26. 11. 2020

V průběhu prázdnin byla započata modernizace multimediální učebny a dílen na Základní škole Skalná.

Zvýšení bezpečnosti pěších podél průtahu silnice III/21313, Starý Rybník"

Datum: 21. 7. 2020

Výsledkem připravované akce bude řešení chodníků, vjezdů, přechodů a veřejného osvětlení, díky čemuž dojde k vyřešení nevyhovující dopravní situace na silnici II. a III. třídy ve Starém Rybníku směrem na Františkovy Lázně. V současné době proběhl dopravní průzkum a zpracovává se studie.

Plánované zasíťování pozemků v roce 2021

Plánované zasíťování pozemků v roce 2021

Datum: 20. 7. 2020

Město Skalná v roce 2021 plánuje zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Pod Višňovkou“. V současné době město žádá o stavební povolení na výstavbu sítí v této lokalitě. Se započetím stavby sítí začne město 1. 1. 2021, a předpokládané dokončení stavby je plánováno na 30. 6. 2021.

Zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nový svět

Datum: 17. 7. 2020

Město Skalná začalo na konci roku 2019 s budováním inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nový svět pro následnou zástavbu rodinnými domy. V dané lokalitě vzniklo 8 pozemků o rozloze 515 m2 až 1188 m2. Realizace stavby byla dokončena v červnu 2020. V současné době dochází k prodeji těchto pozemků, kdy při první licitaci se prodalo 7 z nich. Zbyl jeden pozemek, a to pozemek p.p.č. 655/6, k. ú. Skalná o výměře 515 m2.

Účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Datum: 2. 3. 2020

Město Skalná obdrželo v roce 2019 účelovou investiční dotaci z prostředků Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, ve výši 35 000 Kč na pořízení solárního osvětlení na cyklostezku Skalná – Starý Rybník. Na základě společné investice města Skalná a dotačního titulu byly pořízeny prozatím 2 solární lampy, které zajišťují na cyklostezce bezpečnější jízdu na místech, kde není veřejné či jiné osvětlení. Na cyklostezce budou také umístěny 3 odpadkové koše, aby nebylo znečišťováno její okolí a cyklisté mohli odkládat drobný směsný odpad na místa k tomu určená. Cyklostezka bude osazena také 3 lavičkami.

Neinvestiční a investiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Datum: 4. 11. 2019

Město Skalná obdrželo v roce 2019 účelovou neinvestiční a investiční dotaci z prostředků určených na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje ve výši 61 177,- Kč. Z těchto prostředků byly pořízeny: páteřní deska a stabilizační tyče.
Ve Skalné dne 4. 11. 2019

Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Datum: 1. 11. 2019

Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu dotaci na „Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ ve výši 7 686 Kč.
V rámci této dotace a za spoluúčasti města Skalná byla provedena v celém správním území města Skalná likvidace bolševníku velkolepého a křídlatky sachalinské, japonské a české.

Část nového veřejného osvětlení ve Starém Rybníku

Datum: 1. 7. 2019

V průběhu 1. poloviny roku došlo k instalaci nového veřejného osvětlení v části obce Starý Rybník, kde bylo nahrazeno stávající veřejné osvětlení a bylo zde umístěno 23 nových svítidel. Stávající veřejné osvětlení bylo umístěno na sloupech venkovního rozvodu nízkého napětí, které se demontovalo a nahradilo se kabelovým vedením. Město Skalná na uvedeno akci obdrželo od Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje dotaci ve výši 222 590 Kč.

Oprava části komunikace ulice V Aleji

Datum: 28. 6. 2019

Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, dotaci na akci „Oprava místní komunikace na p.p.č. 1770/1, 1709/1, v k.ú. Skalná“ ve výši 228 774,- Kč. Na základě společné investice města Skalná a dotačního titulu byl obnoven povrch komunikace ulice V Aleji. Cílem opravy bylo zlepšení technického stavu přístupové místní komunikace do intravilánu města. Opravou došlo ke zlepšení technického stavu vozovky a řešení propadlé části stávající kanalizace, jejímž výsledkem je zvýšení bezpečnosti v této lokalitě.

Výstavba požární zbrojnice - Skalná

Datum: 24. 6. 2019

S financováním nové hasičské zbrojnice města Skalná, jejíž členové jsou zařazeni do kategorie JPO III/1, pomohla Evropská unie z Integrovaného operačního programu „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ – stanice IZS (výzva 36).

Oprava části komunikace ulice Česká

Datum: 14. 6. 2019

Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, dotace na akci „Oprava části komunikace ulice Česká“ ve výši 250 000,- Kč. Na základě společné investice města Skalná a dotačního titulu bude obnoven povrch komunikace ulice Česká. Cílem opravy je zlepšení technického stavu hlavní přístupové místní komunikace do intravilánu města. Opravou dojde ke zvýšení bezpečnosti v této lokalitě.

Oprava kostela sv. Jana Křtitele

Datum: 10. 6. 2019

V programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 byl schválen projekt č. 92 „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic“. Aktivitou projektu obnovy kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné byla oprava krovů a výměna střešní krytiny, odvlhčení zdiva a oprava fasády, oprava výplně oken, zlepšení odvodu srážkových vod, instalace kamerového systému na věž kostele a do interiéru kostela, ozvučovací technika, elektronický zabezpečovací systém kostela.

Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů

Datum: 10. 6. 2019

Byl dokončen projekt „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů“. Stavba zahrnuje výstavbu páteřní komunikace s inženýrskými sítěmi a inženýrské sítě pro následnou zástavbu rodinnými domy, parcelace řeší výstavbu 16 RD.

Mateřská škola Skalná

Datum: 7. 6. 2019

V roce 2018 město Skalná obdrželo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, ve výši 2 367 772 Kč. Na základě obdržené dotace byla provedena rekonstrukce prostor 1. patra a přízemí mateřské školy spočívající v úpravě podlah, opravě omítek, výměně zdravotechniky, úpravě elektroinstalace, přemístění dřevěných příček, výměně dveří, montáži obkladů a nátěrů. Dále byla provedena izolace proti zemní vlhkosti a úprava vstupního prostranství.

Zahrádka u kostela ve Skalné

Datum: 3. 6. 2019

Město Skalná obdrželo od Ministerstva životního prostředí dotaci na projekt „Zahrádka u kostela ve Skalné“, jehož cílem je revitalizace a proměna veřejného prostranství v prostoru u kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné na pozemcích města Skalná. Součástí revitalizace prostoru je přeměna části nepropustných povrchů na propustné, obnova a budování cest, založení zelených ploch a prvků zeleně včetně pořízení a instalace mobiliáře. Realizace projektu je naplánována na období 3. Q 2018 do 4.Q 2019.

Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Datum: 31. 5. 2019

Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu dotaci na „Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ ve výši 7 686 Kč. V rámci této dotace a za spoluúčasti města Skalná byla provedena v celém správním území města Skalná likvidace bolševníku velkolepého a křídlatky sachalinské, japonské a české.

Oprava komunikace – ulice Nádražní, Skalná

Datum: 27. 5. 2019

Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje dotaci na akci „Oprava komunikace v ul. Nádražní, Skalná“ ve výši 202 000,- Kč. Na základě společné investice města Skalná a dotačního titulu bylo opraveno těleso jediné přístupové komunikace k vlakovému nádraží, které bylo v havarijním stavu s velkým množstvím výtluků a prasklin. Cílem opravy bylo především zlepšení kvality života občanů a vzhledu obce. Oprava komunikace v ulici Nádražní ve Skalné navazovala na vyvolanou investici společnosti CHEVAK Cheb a.s., při které byla zmíněnou společností opravena kanalizace a vodovod v této ulici.

Rekonstrukce ulice V Aleji a části ulice Za Školou"

Datum: 31. 1. 2019

Dne 17. 9. 2018 proběhlo ve Sportovní hale Skalná seznámení se studií „Rekonstrukce ulice V Aleji a části ulice Za Školou“ za účasti projektantů a vedení města, kde se občané mohli vyjádřit, dotázat nebo případně vznést připomínky. Tato studie by měla být dokončena do konce roku 2018. Z tohoto důvodu prosíme Vaše návrhy a připomínky odeslat na e-mail pozemky@skalna.cz a to do 31. října 2018, aby se případně dalo vše bez problému zapracovat do této studie.
Za MěÚ Skalná Lukáš Verbovský

Výstavba požární zbrojnice - Skalná

Datum: 14. 1. 2019

Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16­_055/0003137
Cílem projektu: Výstavba požární zbrojnice pro JSDH Skalná, odolné vůči rizikům a mimořádným událostem způsobených změnami klimatu.
Popis projektu: projekt je na počátku realizace
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.