Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Historické památky

Hrad Vildštejn

Hrad Vildštejn

Románský hrad z doby kolem roku 1200 byl založen na žulové skalní ostrožně na nepravidelném pravoúhlém půdorysu, obtékané potokem Sázek.  Hrad patří k nejstarším vodním kamenným hradům v Čechách. Bosované zdivo svědčí o vlivu štaufské architektury, zřejmě chebské stavební huti. Hrad stojící na skalnatém výběžku důmyslně využíval toku potoka. Přehrazením toku se zatopil prostor pod hradem a zesiloval tak opevnění hradu. Hrad byl několikrát přestavován. Zásadní přestavba (gotická fáze) proběhla v 15. století a podstatně zvětšila obytnou plochu. K další podstatné přestavbě dochází v 16. století. Po úpravách interiéru hradního paláce a zastavění nádvoří, získává hrad podobu kompaktní třípatrové budovy kryté strmou střechou. Na začátku 19. století byl při předním zámku zčásti do příkopu vystavěn pivovar a hrad byl kolem roku 1843 upraven pro potřeby sladovny pivovaru.

Nejvýznamnějšími vlastníky hradu byli  Notthafftové (1125-1298), Rabové z Mechelgrünu (1298-cca 1398), Franckengrünerové (1407-1429), Junckherové (1429-1436), Hieserlové (1436-1439), Gumerauerové (1439-1524), Šlikové (1524-1531), Wirsbergové (1531-cca 1614), Trauttenbergové (1614-1799), Georg Johann Wilhelm a jeho potomci ( 1799-1884), hrabě Engelhard z Wolkenstein-Trostburg (1884-1918), bratři Geipelové (1918-1945). Od roku 1950 ve správě místního národního výboru a od roku 1999 je hrad v soukromých rukách a je postupně opravován. V interiéru hradu se nachází stylová restaurace, hradní muzeum, Muzeum hasičské techniky, kovářská dílna, muzeum soudnictví a vězení.

 

Hřbitovní kostel sv. Šebestiána 

Kostel sv.Šebestiána. (2) 

Původně gotická stavba ze 14. století, byla přestavěna obcí v letech 1686 – 1689 jako vzdání díků za ochranu před morem. V letech 1831 – 1832 byl kostel renovován, přičemž obdržel zvoničku. V roce 1911 následovaly další opravy a v roce 1922získal kostel nový zvon.

v kostele se nachází záklopový strop v lodi, dřevěná varhanová kruchta a pravoúhlý presbytář je zaklenut křížovou žebrovou klenbou z 2. pol. 15. století. V prostoru kostela jsou umístěny pozdně renesanční a raně barokní figurální a erbovní náhrobníky rodů Wirsbergů, Trauttenbergů a Hertenbergů. Kostel je evidován v seznamu kulturních památek ČR, v současné době je v majetku města a proběhla zde kompletní etapová rekonstrukce.

 

Hrad ve Starém Rybníku (Altenteich)

Zřícenina hradu Starý Rybník (2)

V místní části Starý Rybník se nachází zřícenina gotického hradu, který byl vybudován rodem Rabů z Mechelgrünu kolem poloviny 14. století. V roce 1388 získali hrad chebští měšťané Franckengrünerové a po nich Gumerauerové (1439). V roce 1507 je panství v rukách pánů z Wirsbergu, kteří ho drželi až do roku 1596, kdy hrad s dalšími majetky koupili Trauttenbergové. Od posledního z nich, Sigmunda Abrahama, koupil Starý Rybník roku 1633 Kryštov Friedrich z Hertenberga. V roce1787 koupil panství Georg Johann Wilhelm. Po něm v jeho držení nastoupil roku 1800 syn Kašpar, povýšený roku 1824 do šlechtického stavu s predikátem „z Helmfeldu“. Jeho potomci pak zboží udrželi až do roku 1945.

Hrad jako panské sídlo fungoval až do samého závěru 18. století. Po ničivém požáru roku 1792, který byl způsoben bleskem, se zčásti změnil ve zříceninu. Po této katastrofě si tehdejší držitelé statku Wilhelmové vystavěli v poplužním dvoře před ním nový zámek. Založil ho pravděpodobně Kašpar Wilhelm v letech 1823 – 1826. Zámek je empírová budova o jednom patře, krytá mansardovou střechou a půdním patrem, osvětleným řadou vikýřů. V současné době jsou objekty v majetku soukromé osoby, probíhá příprava na rekonstrukci a následné zpřístupnění.

 

Sochy sv. Jana Nepomuckého

Sv. Jan Nepomucký

P1010024 

Pozdně barokní lidová práce s datací na soklu E. P. 1756. Lokace: Sportovní ul., vedle domu čp. 185.

 

Sv. Jan Nepomucký

Sv.J.N. v Písečné ul. 

Barokní plastika z roku 1845. Lokace: Písečná ul., před domem čp. 177

Sv. Jan Nepomucký

sv.J.N.,Chebská ul. 

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého držící v rukou kříž, pochází z roku 1715. Je postavena na žulovém podstavci nesoucí alianční znak hrabat z Zedwitz – Neubergu a hrabat z Hertebnbergu a písmena E.M.T.G.V.Z.G.V.H. (Erinerung an Graf von Zedwitz und Graf von Hertenberg). Značí to, že socha byla postavena na památku těchto hrabat.

Lokace: Na cestě mezi Starým Rybníkem a Skalnou (u čerpací stanice), Chebská ul., vedle domu čp. 317.

 

Dřevěné plastiky

Město Skalná vlastní tři dřevěné plastiky, které pochází z původní výzdoby gotického hřbitovního kostela sv. Šebestiána. Jedná se o pozdně gotické plastiky z okruhu dílen řezbářů z let 1490 – 1510. Přes jistou míru rustikálního tvarosloví lze dané práce charakterizovat jako stylově čistá a mistrovská díla. Jejich autorské vřazení lze předpokládat v blízkosti dílny chebského malíře a sochaře Hieronymuse Perssnera, který roku 1539 vytvořil v Chebu a v regionu historického Chebska větší množství ozdobných plastik. Jedná se o sv. Biskupa, dřevo –  37cm, Bůh Otec, dřevo – 45 cm a Mnich, dřevo – 37 cm. Sochy jsou v současné době uloženy v depozitáři Galerie výtvarného umění v Chebu.

 

Kostel sv. Jana Křtitele

 Kostel sv.J.Křrtitele

Kostel sv. Jana Křtitele byl založen řádem německý rytířů. První písemná zmínka o skalenském faráři (plebanus) Heinricovi pochází z roku 1295. Původní gotický kostel byl poprvé doložen roku 1320 v nejstarším farním inventáři řezenského biskupství. Mezi lety 1564 – 1628 vykonávali duchovní správu ve Skalné luteránští predikanti, poté světští kněží a mezi léty 1645 – 1782 administrovali zdejší farnost dominikáni z Chebu. Na přelomu 17. a 18. století byl kostel již značně zchátralý. Počátkem roku 1704 se trauttenberská vrchnost rozhodla přistoupit k přestavbě kostela. V roce 1705 – 1709 započala přestavba původně gotické stavby do barokního stylu. Staviteli byli Johann Wolfgang Braunbock z Teplé a Adam Sandner z Lubů. Většinu stavebních nákladů nesli Trauttenbergové z Horní a Dolní Skalné. Na konci roku 1709 vysvětil nový kostel dominikánský administrátor Otec Ludwig Trintzler. Dne 6. července 1810 došlo k poškození kostelní budovy požárem. Za oběť plamenům padl zejména krov s věží. Následně byl kostel nákladem 47 555 zl. a 6 krejcarů obnoven a rozšířen. Hlavní věž byla prozatím pouze ploše zastřešena. Roku 1834 získal kostel varhany, které zhotovili bratři Müllerové z Chebu. V roce 1885 inicioval místní pěvecký spolek vybudování slohově odpovídající zastřešení věže, které bylo dokončeno teprve v roce 1901 stavitelem F. Kriegerem z Lubů a J. Stinglem tesařem ze Skalné.

 Stavba

Jedná se o jednolodní stavbu s pravoúhlým presbytářem, nad nímž je vystavěna věž s dvojitou cibulovou střechou a lucernou. Na západní střeše se nachází zvonička. V přízemí jsou vsazeny postranní portály s kamenným ostěním. Hlavní portál je usazen do západního průčelí s odsazenou přístavbou a s průchodem s valenou klenbou. Nad ním se nachází dvoupatrový hudební chór. Interiér je pojat jako sálová stavba s valenou klenbou, v presbytáři s lunetami. Po obou stranách kněžiště se nachází oratoře. 

Zařízení

Hlavní oltář s vyřezávaným reliéfem Poslední večeře Páně na dvířkách tabernáklu. Za hlavním oltářem se nachází malovaná iluzivní architektura barokního oltáře (cca 1750), která byla renovována a silně přemalována J. Holinkou roku 1934 podle fragmentu původní malby. Na poprsnici empory je umístěna křížová cesta z roku 1827. Křtitelnice s výjevem Křtu Krista v Jordánu. Zbylé zařízení je převážně z 19. století.

Kostel sv. Jana Křtitele je v majetku Římskokatolické církve a pořádají se zde pravidelné bohoslužby.

Kapličky

 

Kaplička v místní části Vonšov

Kaple ve Vonšově. 
 

Kaplička ve Vonšově byla postavena v roce 1926, panem Adolfem Gottfriedem, majitelem zdejších jílových dolů, ke cti Panny Marie s titulem Mater Christi.

Skalenský farář Franz Hegemann mariánskou kapli vysvětil dne 13. května 1926 a zároveň bylo po vysvěcení kaple dovoleno přinášet sem posvátnou oběť.

V roce 2004 získalo kapli do svého majetku město Skalná s cílem opravit ji a zpřístupnit. Kompletní oprava interiéru, střechy a fasády byla provedena v roce 2008.

Dne 25.10.2008 byla kaple za účasti široké veřejnosti znovu vysvěcena skalenským farářem P. Piotrem Libnerem.

 

Kaplička v místní části Zelená

Kaple na Zeléné.

V roce 1860 započali místní sedláci s výstavbou kapličky na Zelené. Podle dochovaných informací byla kaplička původně zasvěcena sv. Vendelínu, patronu sedláků, pastýřů a stád. Kaplička byla v soukromých rukou až do roku 2003, kdy ji odkoupilo město Skalná. Následující rok proběhla rekonstrukce.

Dne 6. listopadu 2004 byla kaplička slavnostně znovu vysvěcena.

Z původního vybavení se dochovaly krucifixy v duchu lidového baroka a zvon z roku 1792 od chebského zvonaře Mathiase Daniela di Vall (v současné době v depozitu).

 

Kaplička v místní části Starý Rybník

V obci Starý Rybník, v blízkosti zámku, se nachází kaple Panny Marie. Barokní obdélníková kaple pochází z roku 1776. Vnitřní zařízení se nedochovalo. Kaple je kryta sedlovou střechou se zvoničkou, zvon chybí.

 

Kašny

Kašna ve Starém Rybníku

V bývalém zámeckém parku vedle zámku se nachází kamenná kašna z roku 1828. Kašnu nechal pravděpodobně zhotovit Kašpar Wilhelm z Helmfeldu, který panství zdědil po předcích v roce 1800. Na její čelní straně čteme: R.W.H. 1828

 

Kašna z Dolní Skalné

Kamenná kašna stávala v Dolní Skalné u kaple sv. Trojice (vysvěcena 1721, zbořena v 50. letech 20. stol.). Na kašně je vytesána písmena GW a letopočet 1829. V této době byli majitelé panství Johann Georg Wilhelm a jeho potomci (1799-1884).

V současné době je rozebraná kašna v depozitu města. Město Skalná počítá s opětovným postavením kašny na vhodné místo.

 

Drobné památky

 

Pomník padlým z 1. světové války

P1010093 

Pomník byl odhalen 14. srpna 1921. Pomník vytvořil sochař a kameník Johannes Wunderlich ze Skalné. Na pomníku se nacházelo 80 jmen padlých ze Skalné a Zelené, jakož i 61 jmen ze Starého Rybníka, Velkého Rybníka a Mattelbergu. Jmenované vesnice stávali v blízkosti Skalné. Po 2. světové válce byl pomník zhanoben a veškerá jména byla pečlivě přetesána. Jmenný seznam padlých je ale zachován. Plastika lva, který stával na pomníku, se nachází v zahradě před základní školou.

Lokace: městský park

 

Obraz Panny Marie

Reliéf P.Marie.

Dne 3. června 1934 byla farářem Franzem Hegemannem posvěcena lesní pobožnost – reliéf Panny Marie. Reliéf je vyhotoven z terassa. Pro tvorbu tohoto díla musela být odstřelena část skály, aby vznikla kolmá stěna. Dílo zhotovil skalenský kameník Johannes Wunderlich.

Lokace: městský park

 

Lavice

Kamenná lavice. 

Sochař a kameník Johannes Wunderlich, vytvořil na zakázku skalenského pěveckého spolku lavici z terasa. Dne 28. července 1929 byla předána do péče okrašlovacího spolku.

Lokace: městský park

 

Litinový kříž

Litinový kříž na kamenném soklu s nápisem: Gelobt sei Jesus Christus (Pochválen buď Ježíš Kristus), původně hřbitovní náhrobek z 2. pol. 19. století.

Lokace: Hřbitovní ul., před domem čp. 114.

 

Socha sv. Floriána

Drobná lidová dřevořezba z 19. století.

Lokace: V Aleji ul., výklenek u domu čp. 26.

 

Boží muka

Kamenná boží muka s litinovým krucifixem a nápisem LM 1858.

Lokace: na křižovatce při vjezdu do Skalné, Česká ul., před domem čp. 6.

 

Horní zámek

Hradní areál.

Po rozdělení skalenského panství v roce 1541 za vlády Wirsbergů, byl vybudován nový poplužní dvůr s renesanční tvrzí. Nové panské sídlo tvořila obdélná (23 x 12 m) patrová budova se střední dvoupatrovou částí. Uvnitř stavby se nachází například renesanční křížová klenba. Stavba byla kryta valbovými střechami.

Lokace: Česká ul. čp. 145, naproti školce.

 

Dolní zámek

Snad v souvislosti s výstavbou nového zámku v předhradí starého hradu se majitelé Horního zámku rozhodli pro výstavbu novějšího panského sídla s poplužním dvorem. Trauttenbergové nechali zámek vystavět v roce 1763 ve slohu barokního klasicismu a okolo zbudovali rozsáhlou zahradu se zámeckým parkem. Po ukončení vlády Trauttenbergů se zde vystřídala celá řada majitelů. V pozdějších letech zde sídlil hrabě Engelhardt von Wolkenstei – Trostburg. V roce 1923 byla provedena nová fasáda, v té době patřil zámek Vítkovickým železárnám. Posledním majitelem byl továrník Geipel z Plesné. Zámek byl demolován v 70. letech 20. století.

Lokace: Tovární ul., areál firmy Lukas.

 

Ostatní hodnotné objekty
 

Součástí významných objektů je několik staveb postavených ve stylu chebské hrázděné architektury. Z mnoha příkladů takovéto lidové architektury stojí za povšimnutí dům čp. 125, Česká ul. (u kostela), s roubeným pavlačovým patrem a brázděným štítem ze začátku 19. století. Zajímavé jsou i domy čp. 6, Česká ul. (u mostu u příjezdu do města), čp. 14 v Potoční ulici s brázděnými štíty a zděný objekt čp. 232. Domy jsou v majetku soukromých osob a lze si prohlédnout pouze exteriéry.

 

Části města

Altenteich       -           Starý Rybník

Grossenteich   -           Velký Rybník

Mattelberg      -           Mattelberg

Grün               -           Zelená

Wetterhütte    -           Větrná

Dürr                -           Suchá

Störlberg         -           Vyškovský vrch, Ovčárna

Mattelmühle   -           Mášův mlýn

Weissmühle    -           Bílý mlýn

Säuerlingsmühle         Kyselkavý mlýn

 

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit