Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Skalenský zpravodaj

 
sz


Aktuální číslo: 

Červenec 2020 

Ročník 2020: 1 2 / 34 / 5 / 6 / 7

Ročník 2019: 1 / 23 / 4 / 5 / 6 / 7 / 89 / 10 / 11 / 12

Ročník 2018: 1234567 / 89101112

Ročník 2017: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ročník 2016: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ročník 2015: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ročník 2014: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ročník 2013: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
/ 12

Ročník 2012: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ročník 2011: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ročník 2010: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ročník 2009: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ročník 2008: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ročník 2007: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ročník 2006: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Ročník 2005: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

 

Redakční rada:

tel. č. 354 596 935, Klára Pilnáčková
tel. č. 354 548 820, Ing. Marie Hrnčálová
e-mail: zpravodaj@skalna.cz, knihovna@skalna.cz

 

Zásady pro vydávání Skalenského zpravodaje

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Zásady upravují vydávání Skalenského zpravodaje (dále jen „SZ“) zejména z hlediska:

a) tématického zaměření a obsahové náplně SZ;

b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání SZ.

2.   Zásady jsou závazné pro všechny orgány státní správy a samosprávy města Skalná a Městského úřadu Skalná a pro všechny další autory z řad veřejnosti a dalších osob.

 

Článek 2

Základní ustanovení

1. Vydavatelem SZ je město Skalná.

2. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod evid. číslem MK ČR  E 11481.

3. Vydávání SZ řídí redakční rada (čl. 5). Tisk a distribuci zpravodaje (čl. 8) zajišťuje Městský úřad Skalná.

4. Zpravodaj vychází zpravidla jednou měsíčně ve formátu A4.

 

Článek 3

Tématické zaměření a obsah zpravodaje

1. Město Skalná vydává SZ za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. Ve SZ nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí s výjimkou zvláštních vydání ke komunálním volbám (popř. k jiným volbám).

2. Pro naplnění účelu dle odstavce 1. jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména:

a) informace o činnosti místní správy;

b) informace o činnosti městského úřadu;

c) sdělení a informace z dění ve městě;

d) názory členů zastupitelstva města na řešení aktuálních problémů ve městě;

e) informace organizací zřizovaných městem a jiných významných institucí;

f) názory občanů týkající se dění ve městě (dále jen „příspěvky“).

3.  Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:

a) pravidelných rubrik;

b) samostatných článků

c) inzerátů (čl. 4).

4. Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.

 

Článek 4

Inzerce

1. Inzerce je ve SZ zveřejňována zpravidla za úplatu. Výši úhrady za inzerci stanoví Rada města Skalná.

2.  Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.

 

Článek 5

Redakční rada zpravodaje

1.  Redakční rada SZ je poradním orgánem Rady města Skalná.

2.  Rada města jmenuje předsedu Redakční rady, který je zároveň i šéfredaktorem.

a) Redakční rada je tvořena osobami, které jmenuje Rada města Skalná.

3. Redakční radu řídí a je za její činnost odpovědný předseda redakční rady. Redakční rada musí být svolána před vydáním každého čísla SZ.

4. Administrativu spojenou s činností redakční rady zajišťuje Městský úřad Skalná.

5. Redakční rada:

a) zajišťuje vydávání SZ;

b) schvaluje tématický obsah a grafickou úpravu SZ;

c) schvaluje konkrétní obsah a úpravu jednotlivých vydání SZ;

d) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje;

e) stanovuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje, zpravidla 5. den v měsíci uzávěrka a 15. den v měsíci vydávání SZ.

 

Článek 6

Příprava vydání zpravodaje

1. Příspěvky určené ke zveřejnění ve SZ se shromažďují elektronickou poštou na adrese zpravodaj@skalna.cz, knihovna@skalna.cz nebo prostřednictvím městské knihovny.

2. Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání SZ. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne šéfredaktor podle stanovených priorit (odstavec 3) výběr příspěvků ke zveřejnění.

3. V každém vydání SZ jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky informující o činnosti místní samosprávy a městského úřadu. Dále jsou zveřejněny příspěvky občanů dle priorit vyplývajících z čl. 3, odst. 2.

4. SZ je po dokončení zveřejněn na webových stránkách města a distribuce papírové podoby bude dodána zdarma do schránek obyvatel města a jeho součástí.

 

Článek 7

Financování zpravodaje

1. Náklady na vydávání SZ, zejména náklady na tisk a distribuci SZ, jsou hrazeny z rozpočtu města.

2. Platby za zveřejnění inzerátů ve SZ jsou příjmem města Skalná.

 Článek 8

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto zásady byly schváleny na zasedání Rady města Skalná dne 22.11.2012 usnesením č. RM 16/18/2012.

Mgr. Rita Skalová starostka města

 

Ing.Radomil Gold, místostarosta města

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit