Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Nabídka pracovních míst

Město Skalná vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozic


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Tajemník Městského úřadu Skalná vyhlašuje dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na jmenování do funkce vedoucího úředníka

  

vedoucí odboru správy majetku a investic

 

Místo výkonu práce : Skalná

Platové zařazení : 10. platová třída

Předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů

Pracovní úvazek : plný

Termín nástupu : 1. září 2018 nebo dle dohody

Požadované vzdělání : vysokoškolské se zaměřením na státní správu, stavebnictví

 

Další požadavky úřadu : znalost zajišťování, přípravy a realizace investičních akcí

znalost činností spojených s dotačními tituly / realizace výběrových řízení, vyhledávání

dotačních titulů, vedení agend, zpracovávání podkladů, vyhodnocování apod. /

znalost výkonu státní správy na úseku pořizování a změn územně-plánovací dokumentace

dobrá komunikativnost

důslednost, spolehlivost, pečlivost

práce ve státní správě či samosprávě výhodou, schopnost týmové práce

vlastní ŘO pro skupinu „B“

Výhodou je : absolvování vstupního vzdělávání úředníka

 

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

* jméno, příjmení a titul zájemce

* datum a místo narození zájemce

* státní příslušnost zájemce

* místo trvalého pobytu zájemce

* číslo občanského průkazu

* datum a podpis zájemce

* podepsané prohlášení zájemce v následujícím znění:

 

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku k účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici „vedoucí odboru právy majetku a investic „ dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich shromažďování, zpracování a uchování v rozsahu nezbytném pro provedení výběru zájemce. Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady :

* strukturovaný životopis ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

* výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

* ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku s přílohami lze odevzdat osobně na MěÚ Skalná nebo zaslat na adresu : Městský úřad Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná k rukám tajemnice nejpozději do 24.srpna 2018 do 14,00 hod. Uzavřenou obálku označte „ Výběrové řízení – vedoucí odboru správy majetku a investic.“

 

 

Ing. Hrnčálová Marie

tajemnice MěÚ Skalná

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit