Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Matrika a Evidence obyvatel

MATRIKA

matrikářka: Jana Herrová
tel: 354 548 827
fax: 354 594 975
e-mail: matrika@skalna.cz

Správní území matriky Skalná:

 • Skalná – včetně částí Suchá, Velký Rybník, Starý Rybník, Kateřina, Hájek, Vonšov, Zelená
 • Křižovatka – včetně části Nová Ves
 • Velký Luh

Popis činností:

 • vede komplexní agendu narození, sňatků, úmrtí
 • zajištění svatebních obřadů
 • vystavuje duplikáty matričních dokladů
 • provádí dodatečné záznamy do matričních knih
 • zprostředkovává zápisy matričních událostí do Zvláštní matriky Brno
 • rozhoduje ve věci změny jména a příjmení
 • vydává potvrzení o změně rodinného stavu
 • vystavuje zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • zajišťuje vítání dětí do života, jubilejní svatby, blahopřání k jubileím
 • ověřuje pravost podpisů a shody opisu nebo kopie dokumentů
 • zprostředkovává žádosti o vydání výpisu z  rejstříku trestů

Vysvětlení pojmů:

matrika - státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob
matriční událost - narození, sňatek, úmrtí
matriční doklad - rodný, oddací, úmrtní list

Komplexní agenda narození, sňatků, úmrtí

Narození

Při narození dítěte předloží rodiče potřebné doklady k vydání rodného listu na příslušné matrice podle místa narození dítěte. Před narození nemanželského dítěte mohou rodiče souhlasným prohlášením určit otcovství na kterékoliv matrice.

Sňatek

 
Snoubenci osobně předloží k uzavření manželství vyplněnou žádost , platné občanské průkazy, rodné listy, případně rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí. Po vybrání termínu zaplatí příslušné poplatky.
Uzavření manželství s cizincem a rozsah předkládaných dokladů se stanovuje individuálně dle mateřského státu snoubence. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydá matriční úřad dle trvalého pobytu žadatele po předložení dokladů a po zaplacení správního poplatku.

Úmrtí
Pozůstalí předloží k vydání úmrtního listu většinou prostřednictvím pohřební služby matriční doklady zemřelého.

Zajištění svatebních obřadů
Potřebné doklady

 • vyplněná žádost o uzavření manželství – snoubenci vyplní na matrice
 • platné občanské průkazy snoubenců, nebo cestovní doklad, v tomto případě musí žadatel doložit i doklad o stavu a trvalém pobytu
 • rodné listy snoubenců
 • u rozvedených – rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci
 • u ovdovělých – úmrtní list manžela nebo manželky
 • rodný list dítěte, pokud snoubenci mají z tohoto vztahu nezletilé dítě nebo pokud otec dítěte není znám
 • u cizinců – matrika sdělí individuálně, rozhoduje podle mateřské země snoubence (snoubenky )

Žádost o uzavření manželství se podává na příslušném matričním úřadu podle místa uzavření manželství. Pokud se rozhodnete o uzavření manželství mimo obřadní síň, např. na hradě či jiném Vámi zvoleném vhodném místě, musíte navíc doložit souhlas vlastníka nemovitosti, kde jste se rozhodli Váš sňatek uzavřít.

Termíny pro svatební obřady

Sňatky se konají každou sobotu v měsíci.
Termíny je nutno domluvit na matrice Městského úřadu ve Skalné.

Poplatky:

Pokud je sňatek uzavírán ve shora uvedeném termínu v obřadní síni Městského úřadu ve Skalné, zaplatí snoubenci režijní náklady ve výši 400 Kč.

Pokud je sňatek uzavírán v mimořádném termínu nebo mimo úředně určenou místnost, zaplatí snoubenci navíc správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

Pokud uzavírají sňatek osoby bez trvalého pobytu na území České republiky, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 3.000 Kč. Pokud uzavírají sňatek osoby, z nichž má jenom jedna trvalý pobyt na území České republiky, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Veškeré informace o sňatcích Vám budou podány na matrice. 

Vystavení duplikátů matričních dokladů

O druhopis matričního dokladu se žádá na příslušné matrice podle místa narození, uzavření manželství, úmrtí. Předkládá se žádost, platný doklad totožnosti. V případě žádosti o vydání druhopisu pro člena rodiny, za kterou se zde považuje manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnuk/vnučka a sourozenci, je nutno doložit matriční doklad o příbuzenském vztahu.

Správní poplatek

Vystavení druhopisu matričního dokladu 100,- Kč 

Zprostředkování zápisu matričních událostí do zvláštní matriky Brno

Do Zvláštní matriky Brno se zapisují matriční události občanů české republiky, ke kterým došlo v cizině. Žádost o zapsání takovéto události se může provést na kterékoliv matrice. Po sepsání žádosti a předložení příslušných dokladů vyhotoví Zvláštní matrika Brno české matriční doklady. 

Změny jména a příjmení

O změnu jména nebo příjmení si žadatel musí požádat na příslušné matrice podle místa trvalého pobytu. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné nebo je-li proto vážný důvod.

Potřebné doklady

 • žádost
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • u ovdovělých – úmrtní list manžela nebo manželky
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, v tomto případě musí žadatel doložit i doklad o trvalém pobytu, které mu vydá oddělení evidence obyvatel příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení

K žádosti o změnu jména nebo příjmení dítěte musí být přiložen úředně ověřený písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Tento souhlas nemusí žadatel předkládat pokud druhý rodič zemřel, byl zbaven rodičovské zodpovědnosti nebo není známo místo jeho trvalého pobytu.

Správní poplatky

povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

100,- Kč

povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech

1 000,- Kč

Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Narodí-li se dítě ženě provdané, považuje se za otce dítěte manžel.

U ženy rozvedené nebo ovdovělé narodí-li se dítě do uplynutí 300-tého dne po zániku manželství, považuje se za otce bývalý manžel matky dítěte, i když otcem dítěte není.

Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před jakoukoliv matrikou. Souhlasné prohlášení rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Nezletilé osoby mohou určit otcovství pouze před soudem.

Potřebné doklady

 • rodné listy matky i otce dítěte
 • občanské průkazy nebo cestovní doklad, v tomto případě musí žadatel doložit i doklad o stavu a trvalém pobytu, které mu vydá oddělení evidence obyvatel příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu
 • jde-li o matku rozvedenou – rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci
 • jde-li o matku ovdovělou – úmrtní list manžela

 

Ověření pravosti podpisů a shody opisu nebo kopie dokumentů

Legalizace-ověření pravosti podpisů

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně listinu podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině, úřad neodpovídá za obsah listiny. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Legalizace se neprovede:

 • je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Potřebné doklady

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad jde-li o občana České republiky
 • průkaz k povolení pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie jde-li o cizince

Vidimace – ověření shody opisu nebo kopie s předloženou listinou

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy, úřad nezodpovídá za obsah listiny.

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrt, které by mohli zeslabit její věrohodnost
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu nebo opis či stejnopis pořízený ze spisu
 • jestliže se doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena

Správní poplatky

legalizace - každého podpisu nebo otisku razítka

30,- Kč

vidimace – stejnopisu, opisu, fotokopie za každou započatou stranu

30,- Kč

 

Vítání dětí

Vážení rodiče, vzhledem k nejednotnému přístupu k získávání osobních údajů o narozených dětech je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů. Pozvánky k vítání proto již nejsou zasílány automaticky. Máte-li zájem zúčastnit se tohoto slavnostního aktu, dostavte se na matriku městského úřadu s rodným listem dítěte. Termín konání vítání vám bude oznámen v pozvánce. Vítání dětí se koná nepravidelně podle počtu přijatých přihlášek, zpravidla jednou do roka. Případné informace získáte na Matrice městského úřadu ve Skalné,  paní Jana Herrová. 

EVIDENCE OBYVATEL

 • změny trvalého pobytu
 • údaje z informačního systému
 • zrušení trvalého pobytu

 

ohlašovna: Jana Herrová
tel: 354 548 827
fax: 354 594 975
e-mail: matrika@skalna.cz

Správní území evidence obyvatel Městského úřadu Skalná:

 • Skalná – včetně částí Starý Rybník, Kateřina, Vonšov, Zelená

Popis činností:

 • přihlašuje k trvalému pobytu, změny trvalého pobytu
 • vystavuje potvrzení o pobytu
 • vede osobní údaje v informačním systému
 • rozhoduje ve správním řízení o zrušení trvalého pobytu
 • vydává potvrzení o ztrátě  občanských průkazů

 

Změny trvalého pobytu

Změna trvalého pobytu se ohlašuje osobně v místě nového trvalého pobytu.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předložit občanský průkaz a doložit vlastnictví bytu nebo domu či doložit oprávněnost užívání bytu nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením místa trvalého pobytu.

Při změně trvalého místa pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Občan je povinen do 15-ti dnů ode dne změny trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu. Za občana mladšího 15 let, hlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce a též osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.

Správní poplatky

ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

50,- Kč

 

Údaje v informačním systému

Úsek evidence obyvatel vede osobní údaje občanů přihlášených k trvalému pobytu v informačním systému. Na základě vyplněné žádosti vydává oprávněné osobě potvrzení z tohoto systému evidence obyvatel.

Správní poplatky

potvrzení z informačního systému evidence obyvatel

50,- Kč

Zrušení trvalého pobytu

Rušení údaje o místu trvalého pobytu upravuje zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, §12 a jeho novela od 1.1.2016. 

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu žadatel uhradí správní poplatek ve výši
100,- Kč za každou osobu.  

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu pobytu

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení
 • na návrh oprávněné osoby nebo na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan dobrovolně tento objekt nebo jeho vymezenou část; přitom musí být splněny obě tyto podmínky. Navrhovatel je v tomto případě povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat.

Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu.

Potřebné doklady

 • písemná žádost – je k dispozici na Městském úřadu ve Skalné, odbor  matrika
  • jméno, příjmení, datum narození žadatele, jeho trvalý pobyt nebo jinou doručovací adresu
  • základní osobní data osoby ( jméno, příjmení, datum narození), které se má rušit trvalý pobyt, včetně kontaktní adresy, je-li známa
  • důvody žádosti
  • vlastnoruční podpis žadatele
 • doklady o vlastnictví bytu nebo domu nemusí vlastník objektu ohlašovně dokládat, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit  veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Nájemní smlouvu nebo doklad o oprávnění užívat byt dále předkládá
 • dohodu o užívání bytu ( dohodu o majetku), byla-li uzavřena mezi žadatelem a osobou, které se má rušit trvalý pobyt; v ověřené kopii (zůstane součástí spisu)
Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit