Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Investiční akce

Výstavba požární zbrojnice - Skalná
EUMpMR

 hasici

 

S financováním nové hasičské zbrojnice města Skalná, jejíž členové jsou zařazeni do kategorie JPO III/1, pomohla Evropská unie z Integrovaného operačního programu „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ – stanice IZS (výzva 36). Registrační číslo projektu: CZ.06. 1. 23/0­.0/0.0/16_055/00­03137. Celkové náklady na výstavbu budovy HZ byly ve výši cca 37 000 000 korun. Evropská unie přispěla částkou cca 32 000 000 Kč. Zbytek nákladů pokrylo město Skalná z vlastních zdrojů. Areál hasičské zbrojnice tvoří parkoviště, manipulační plochy, garáže s věží pro sušení požárních hadic a dvoupodlažní provozní budova. Objekt garáží zahrnuje čtyři garážová stání s výsuvnými sekčními vraty pro zásahová vozidla jednotky SDH Skalná.

 

Oprava části komunikace ulice Česká

 

Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, dotace na akci „Oprava části komunikace ulice Česká“ ve výši 250 000,- Kč. Na základě společné investice města Skalná a dotačního titulu bude obnoven povrch komunikace ulice Česká. Cílem opravy je zlepšení technického stavu hlavní přístupové místní komunikace do intravilánu města. Opravou dojde ke zvýšení bezpečnosti v této lokalitě. 

 

 logo KKzivykraj

 

Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů

 

Byl dokončen projekt „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů“. Stavba zahrnuje výstavbu páteřní komunikace s inženýrskými sítěmi a inženýrské sítě pro následnou zástavbu rodinnými domy, parcelace řeší výstavbu 16 RD.

 

 

 

Oprava kostela sv. Jana Křtitele

kostel 

 

 

 

 

V programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 byl schválen projekt č. 92 „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic“. Aktivitou projektu obnovy kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné byla oprava krovů a výměna střešní krytiny, odvlhčení zdiva a oprava fasády, oprava výplně oken, zlepšení odvodu srážkových vod, instalace kamerového systému na věž kostele a do interiéru kostela, ozvučovací technika, elektronický zabezpečovací systém kostela.

 

Finančně se na opravě farního kostela podílely:

 

Dotace CÍL 3                                                      11 474 744,04 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj                       882 676, 00 Kč

Biskupství plzeňské                                          1 675 000,00 Kč

Město Skalná                                                      1 500 000,00 Kč

Farnost Skalná                                                    2 000 000,00 Kč 

Veřejná sbírka (ke dni 31. 7. 2018)                217 974,00 Kč

 

 eu

  

Mateřská škola Skalná

 

V roce 2018 město Skalná obdrželo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, ve výši 2 367 772 Kč. Na základě obdržené dotace byla provedena rekonstrukce prostor 1. patra a přízemí mateřské školy spočívající v úpravě podlah, opravě omítek, výměně zdravotechniky, úpravě elektroinstalace, přemístění dřevěných příček, výměně dveří, montáži obkladů a nátěrů. Dále byla provedena izolace proti zemní vlhkosti a úprava vstupního prostranství.

MpMR 

 

 

Zahrádka u kostela ve Skalné

 

Město Skalná obdrželo od Ministerstva životního prostředí dotaci na projekt „Zahrádka u kostela ve Skalné“, jehož cílem je revitalizace a proměna veřejného prostranství v prostoru u kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné na pozemcích města Skalná. Součástí revitalizace prostoru je přeměna části nepropustných povrchů na propustné, obnova a budování cest, založení zelených ploch a prvků zeleně včetně pořízení a instalace mobiliáře. Realizace projektu je naplánována na období 3. Q 2018 do 4.Q 2019.Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu dotaci na „Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ ve výši 7 686 Kč. V rámci této dotace a za spoluúčasti města Skalná byla provedena v celém správním území města Skalná likvidace bolševníku velkolepého a křídlatky sachalinské, japonské a české. 

zivykrajlogo KK


Oprava komunikace – ulice Nádražní, Skalná


Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje dotaci na akci „Oprava komunikace v ul. Nádražní, Skalná“ ve výši 202 000,- Kč. Na základě společné investice města Skalná a dotačního titulu bylo opraveno těleso jediné přístupové komunikace k vlakovému nádraží, které bylo v havarijním stavu s velkým množstvím výtluků a prasklin. Cílem opravy bylo především zlepšení kvality života občanů a vzhledu obce. Oprava komunikace v ulici Nádražní ve Skalné navazovala na vyvolanou investici společnosti CHEVAK Cheb a.s., při které byla zmíněnou společností opravena kanalizace a vodovod v této ulici.


zivykrajRekonstrukce ulice V Aleji a části ulice Za Školou“

Dne 17. 9. 2018 proběhlo ve Sportovní hale Skalná seznámení se studií „Rekonstrukce ulice V Aleji a části ulice Za Školou“ za účasti projektantů a vedení města, kde se občané mohli vyjádřit, dotázat nebo případně vznést připomínky. Tato studie by měla být dokončena do konce roku 2018. Z tohoto důvodu prosíme Vaše návrhy a připomínky odeslat na e-mail pozemky@skalna.cz a to do 31. října 2018, aby se případně dalo vše bez problému zapracovat do této studie.

 

Za MěÚ Skalná
Lukáš Verbovskýrekonstrukce-ulice-v-aleji----------------------------------------------------------Název projektu: Výstavba požární zbrojnice - Skalná

Identifikační číslo EIS:  CZ.06.1.23/0.0/0.0/16­_055/0003137

Cílem projektu: Výstavba požární zbrojnice pro JSDH Skalná, odolné vůči rizikům a mimořádným událostem způsobených změnami klimatu.

Popis projektu: projekt je na počátku realizace

EU MpMR

 Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Připravované akce 

„Průtah Starý Rybník"
Výsledkem připravované akce bude řešení chodníků,  vjezdů, přechodů, veřejného osvětlení a zpomalovacích ostrůvků, díky čemuž dojde k vyřešení nevyhovující dopravní situace na silnici II. a III. třídy ve Starém Rybníku. V současné době proběhl dopravní průzkum a zpracovává se studie.


Investiční akce minulých let

  • Město Skalná obdrželo dotaci od Karlovarského kraje ve výši 100.000 Kč na akci Spojovací chodník Vilová – Česká, Skalná p.p.č. 782/17 k. ú. Skalná.
  • Město Skalná připravuje od roku 2015 projektovou dokumentaci na stavbu „Výstavba požární zbrojnice Skalná, k. ú. Skalná a žádost na vyhlášenou výzvu č. 36 stanice IZS, která byla vyhlášena v rámci operačního programu

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení.

„Průtah silnice II/213 Skalná“
Průtah městem Skalná slouží ke všeobecné spokojenosti motoristů i občanů města. Došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici II/213 a souvisejících místních komunikací.
Termín: únor 2009 – prosinec 2010
Cena: celková cena 59.540 tis., dotace 47.222 tis., město 12.318 tis.
 

„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“
Kanalizace dokončená  zkolaudovaná. Probíhá závěrečné vyhodnocení akce. Probíhá připojování jednotlivých nemovitostí na vybudované veřejné části kanalizačních přípojek. Celkem 119 nemovitostí.
Cena: celková cena 86 905 tis., dotace SFŽP 64 593 tis., dotace KV kraj 8.000 tis., město vlastní

         zdroje 14 310 tis.

„Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“

Název projektu: Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná

Datum registrace projektu: 12.12.2013

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/70.01080

Prioritní osa: 2. Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Projekt „revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“ byl realizován na území města Skalná (místní část Skalná) v Karlovarském kraji, v okrese Cheb. Předmětem projektu byla modernizace a rekonstrukce území v okolí hradu Vildštejn, což zahrnovalo park na obou březích potoka Sázek se stezkami pro pěší, přípravu pro vybudování dětského hřiště a vodní plochu, dále pak rekonstrukci a modernizaci ulice Pod Hradem a části ulic Potoční a  Písečná včetně odpovídajícího množství parkovacích míst a vyvolaných investic do komunikací, mostů, odvodnění, osvětlení, chodník, opěrných zdí a přeložek sítí. 

Investor: město Skalná

Zhovotitel: Eurovia CS a.s.

Doba realizace: 4/2014-9/2015

Celkové náklady: 38 200 319,27 Kč

Podíl EU: 31 802 747,81 Kč

Podíl města Skalná: 6 397 571,46 Kč
Publicita


logo_severozapad1-242x100 EU

 Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

„Přístavba kolumbária na hřbitově“
Ke stávajícímu kolumbáriu přibylo dalších 36 míst pro urny.
Termín: srpen – září 2014
Cena: celková cena 530 tis., dotace KV kraj 100 tis.
 

„Výměna oken čp. 360 a 361“
Výměna 84 ks oken ve Sportovní ulici čp. 360 a 361.
Termín: do konce září 2014
Cena: celková cena 444 tis.

 

„Sportoviště a dětská hřiště Skalná“
Název projektu: Sportoviště a dětská hřiště Sklaná
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/81.01244
Datum registrace projektu: 25.9.2014
Prioritní osa: 2. Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Projekt „Sportoviště a dětská hřiště Skalná“ zahrnoval vybudování veřejného multifunkčního areálu pro házenou, volejbal, nohejbal, florbal, tenis, malou kopanou, plážový volejbal, navazující bike-park (skate-park) a atletické aktivity jakými jsou skok daleký, skok vysoký, běh na 60 m a vrh koulí. Součástí je i revitalizace stávající šatny a skladu nářadí pro technické služby, která bude nově sloužit jako nářaďovna. Dále byl obnoven tenisový kurt za sportovní halo, který slouží veřejnosti pro hru volejbalu a nohejbalu, ale také tenisového singlu a je propojen s nově vybudovaným dětským hřištěm, které je postaveno na části nevyužívaného školního pozemku. Obě sportoviště a dětské hřiště jsou propojeny sítí obslužných komunikací, zejména chodníků a další infrastruktury včetně veřejného osvětlení. Součástí projektu také bylo osazení komponentů dětského hřiště v Potoční ulici. Investor: Město Skalná
Zhotovitel: Algon a.s.
Doba realizace : 2/2015-8/2015
Celkové náklady: 20 325 666,67 Kč
Podíl EU: 17 046 883,80 Kč
Podíl města Skalná: 3 278 782,87 Kčlogo_severozapad1-242x100 EU

 Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

„Rekonstrukce toalet  ve školní jídelně a ve školní družině"
V rámci akce je rekonstrukce toalet pro dávky a chlapce ve školní jídelně a ve školní družině. Termín: červenec - srpen 2015.
Cena:  celková cena 627 tis., dotace KV kraj 100 tis.

 

Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná

Název projektu: Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná

Datum registrace projektu: 12.12.2013

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/70.01080

Prioritní osa: 2. Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Projekt „revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“ byl realizován na území města Skalná (místní část Skalná) v Karlovarském kraji, v okrese Cheb. Předmětem projektu byla modernizace a rekonstrukce území v okolí hradu Vildštejn, což zahrnovalo park na obou březích potoka Sázek se stezkami pro pěší, přípravu pro vybudování dětského hřiště a vodní plochu, dále pak rekonstrukci a modernizaci ulice Pod Hradem a části ulic Potoční a  Písečná včetně odpovídajícího množství parkovacích míst a vyvolaných investic do komunikací, mostů, odvodnění, osvětlení, chodník, opěrných zdí a přeložek sítí.

Investor: město Skalná

Zhovotitel: Eurovia CS a.s.

Doba realizace: 4/2014-9/2015

Celkové náklady: 38 200 319,27 Kč

Podíl EU: 31 802 747,81 Kč

Podíl města Skalná: 6 397 571, 46 Kč

Neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje


Město Skalná obdrželo v roce 2018 účelovou neinvestiční dotaci z prostředků určených na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje ve výši 7 424,- Kč. Z těchto prostředků byl pořízen přenosný tablet včetně příslušenství, který je kompatibilní s operačně taktickým systémem užívaným v rámci kraje.

zivykraj logo KK

 

 
 
Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit