Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Investiční akce

„Rekonstrukce ulice V Aleji a části ulice Za Školou“

Dne 17. 9. 2018 proběhlo ve Sportovní hale Skalná seznámení se studií „Rekonstrukce ulice V Aleji a části ulice Za Školou“ za účasti projektantů a vedení města, kde se občané mohli vyjádřit, dotázat nebo případně vznést připomínky. Tato studie by měla být dokončena do konce roku 2018. Z tohoto důvodu prosíme Vaše návrhy a připomínky odeslat na e-mail pozemky@skalna.cz a to do 31. října 2018, aby se případně dalo vše bez problému zapracovat do této studie.

 

Za MěÚ Skalná
Lukáš Verbovskýrekonstrukce-ulice-v-aleji----------------------------------------------------------Název projektu: Výstavba požární zbrojnice - Skalná

Identifikační číslo EIS:  CZ.06.1.23/0.0/0.0/16­_055/0003137

Cílem projektu: Výstavba požární zbrojnice pro JSDH Skalná, odolné vůči rizikům a mimořádným událostem způsobených změnami klimatu.

Popis projektu: projekt je na počátku realizace

EU MpMR

 Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Připravované akce 

„Průtah Starý Rybník"
Výsledkem připravované akce bude řešení chodníků,  vjezdů, přechodů, veřejného osvětlení a zpomalovacích ostrůvků, díky čemuž dojde k vyřešení nevyhovující dopravní situace na silnici II. a III. třídy ve Starém Rybníku. V současné době proběhl dopravní průzkum a zpracovává se studie.


Investiční akce minulých let

  • Město Skalná obdrželo dotaci od Karlovarského kraje ve výši 100.000 Kč na akci Spojovací chodník Vilová – Česká, Skalná p.p.č. 782/17 k. ú. Skalná.
  • Město Skalná připravuje od roku 2015 projektovou dokumentaci na stavbu „Výstavba požární zbrojnice Skalná, k. ú. Skalná a žádost na vyhlášenou výzvu č. 36 stanice IZS, která byla vyhlášena v rámci operačního programu

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení.

„Průtah silnice II/213 Skalná“
Průtah městem Skalná slouží ke všeobecné spokojenosti motoristů i občanů města. Došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici II/213 a souvisejících místních komunikací.
Termín: únor 2009 – prosinec 2010
Cena: celková cena 59.540 tis., dotace 47.222 tis., město 12.318 tis.
 

„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“
Kanalizace dokončená  zkolaudovaná. Probíhá závěrečné vyhodnocení akce. Probíhá připojování jednotlivých nemovitostí na vybudované veřejné části kanalizačních přípojek. Celkem 119 nemovitostí.
Cena: celková cena 86 905 tis., dotace SFŽP 64 593 tis., dotace KV kraj 8.000 tis., město vlastní

         zdroje 14 310 tis.

„Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“

Název projektu: Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná

Datum registrace projektu: 12.12.2013

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/70.01080

Prioritní osa: 2. Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Projekt „revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“ byl realizován na území města Skalná (místní část Skalná) v Karlovarském kraji, v okrese Cheb. Předmětem projektu byla modernizace a rekonstrukce území v okolí hradu Vildštejn, což zahrnovalo park na obou březích potoka Sázek se stezkami pro pěší, přípravu pro vybudování dětského hřiště a vodní plochu, dále pak rekonstrukci a modernizaci ulice Pod Hradem a části ulic Potoční a  Písečná včetně odpovídajícího množství parkovacích míst a vyvolaných investic do komunikací, mostů, odvodnění, osvětlení, chodník, opěrných zdí a přeložek sítí. 

Investor: město Skalná

Zhovotitel: Eurovia CS a.s.

Doba realizace: 4/2014-9/2015

Celkové náklady: 38 200 319,27 Kč

Podíl EU: 31 802 747,81 Kč

Podíl města Skalná: 6 397 571,46 Kč
Publicita


logo_severozapad1-242x100 EU

 Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

„Přístavba kolumbária na hřbitově“
Ke stávajícímu kolumbáriu přibylo dalších 36 míst pro urny.
Termín: srpen – září 2014
Cena: celková cena 530 tis., dotace KV kraj 100 tis.
 

„Výměna oken čp. 360 a 361“
Výměna 84 ks oken ve Sportovní ulici čp. 360 a 361.
Termín: do konce září 2014
Cena: celková cena 444 tis.

 

„Sportoviště a dětská hřiště Skalná“
Název projektu: Sportoviště a dětská hřiště Sklaná
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/81.01244
Datum registrace projektu: 25.9.2014
Prioritní osa: 2. Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Projekt „Sportoviště a dětská hřiště Skalná“ zahrnoval vybudování veřejného multifunkčního areálu pro házenou, volejbal, nohejbal, florbal, tenis, malou kopanou, plážový volejbal, navazující bike-park (skate-park) a atletické aktivity jakými jsou skok daleký, skok vysoký, běh na 60 m a vrh koulí. Součástí je i revitalizace stávající šatny a skladu nářadí pro technické služby, která bude nově sloužit jako nářaďovna. Dále byl obnoven tenisový kurt za sportovní halo, který slouží veřejnosti pro hru volejbalu a nohejbalu, ale také tenisového singlu a je propojen s nově vybudovaným dětským hřištěm, které je postaveno na části nevyužívaného školního pozemku. Obě sportoviště a dětské hřiště jsou propojeny sítí obslužných komunikací, zejména chodníků a další infrastruktury včetně veřejného osvětlení. Součástí projektu také bylo osazení komponentů dětského hřiště v Potoční ulici. Investor: Město Skalná
Zhotovitel: Algon a.s.
Doba realizace : 2/2015-8/2015
Celkové náklady: 20 325 666,67 Kč
Podíl EU: 17 046 883,80 Kč
Podíl města Skalná: 3 278 782,87 Kčlogo_severozapad1-242x100 EU

 Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

„Rekonstrukce toalet  ve školní jídelně a ve školní družině"
V rámci akce je rekonstrukce toalet pro dávky a chlapce ve školní jídelně a ve školní družině. Termín: červenec - srpen 2015.
Cena:  celková cena 627 tis., dotace KV kraj 100 tis.

 

Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná

Název projektu: Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná

Datum registrace projektu: 12.12.2013

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/70.01080

Prioritní osa: 2. Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Projekt „revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“ byl realizován na území města Skalná (místní část Skalná) v Karlovarském kraji, v okrese Cheb. Předmětem projektu byla modernizace a rekonstrukce území v okolí hradu Vildštejn, což zahrnovalo park na obou březích potoka Sázek se stezkami pro pěší, přípravu pro vybudování dětského hřiště a vodní plochu, dále pak rekonstrukci a modernizaci ulice Pod Hradem a části ulic Potoční a  Písečná včetně odpovídajícího množství parkovacích míst a vyvolaných investic do komunikací, mostů, odvodnění, osvětlení, chodník, opěrných zdí a přeložek sítí.

Investor: město Skalná

Zhovotitel: Eurovia CS a.s.

Doba realizace: 4/2014-9/2015

Celkové náklady: 38 200 319,27 Kč

Podíl EU: 31 802 747,81 Kč

Podíl města Skalná: 6 397 571, 46 Kč

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit