Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, účinnost od 11.5.

účinnost od 11.5.2020 po dobu trvání nouzového stavu

 

USNESENÍ  VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 223/2020 Sb.

 

ze dne 30. dubna 2020 č. 490

 

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.

 

I. nařizuje

 

a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,

 

b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;

 

II. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;

 

III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

 

a) společně sportuje nejvýše 100 osob,

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

 

IV. nařizuje

 

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

- je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

- je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

 

b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

 

- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

 

vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně  metry,

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný p

rostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

 

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

 

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

 

- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

 

c) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:

 

- účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 100 osob,

- snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

 

- účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,

 

-         po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,

 

tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;

d) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

 

- bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,

 

- v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

 

- účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

 

- účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

 

- v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

 

- duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

 

- délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

 

- bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

 

-         je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavnbohoslužebný prostor;

 

-          stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

-        

Předseda vlády

Ing. Babiš v. r.

 

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit