Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Revitalizace podhradí hradu Vildštejn - Skalná

Vážení spoluobčané,

je mojí milou povinností Vám oznámit, že město Skalná obdrželo dotaci z Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Severozápad na dlouhodobě připravovaný projekt s názvem: „Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“.

Projekt byl ve veliké konkurenci všech podaných projektů na území Ústeckého a Karlovarského kraje ohodnocen v příslušné kategorii jako devátý nejlepší a získal maximální možnou podporu. Z celkových plánovaných výdajů ve výši 54 853 458,- Kč nám bude přidělena dotace do výše 46 330 74,- Kč.

Vzhledem k tomu, že již máme vybraného dodavatele stavebních prací (EUROVIA CS, a. s.), technický dozor investora (INVESTON spol. s r. o.) i financující banku (KB, a. s.), můžeme konstatovat, že náklady budou proti předpokladu dokonce výrazně nižší a tak nám nic nebrání v okamžitém zahájení stavby.

Investiční fáze výstavby bude rozdělena do tří etap:

  1. etapa 14. 04. 2014 – 30. 06. 2014
  2. etapa 01. 07. 2014 – 31. 12. 2014
  3. etapa 01. 01. 2015 – 30. 08. 2015

Následně bude probíhat přejímka stavby, kolaudace a ostatní administrativní úkony s tím, že celý projekt ukončíme do 31. 10. 2015.

Revitalizace bude probíhat v ulicích Písečná, Pod Hradem a Potoční, v úseku podél potoka Sázek, konkrétně od mostu v Písečné ulici až po most v Potoční ulici (směrem k restauraci Pod Komínem). Součástí revitalizace bude kompletní úprava veřejných ploch, komunikací, zeleně, opěrných zdí a ostatní technické infrastruktury, včetně vybudování nové vodní plochy v místě stávajících zahrad.

Předmětem celkové revitalizace podhradí hradu Vildštejn, která plynule naváže na dokončovaný projekt výstavby kanalizace, bude obnova a pořízení následujících stavebních objektů:

Obytná zóna – Písečná ulice:

•              Změna charakteru místní komunikace na charakter obytné zóny

•              Rekonstrukce komunikace ulice Písečná včetně nových konstrukcí vozovky

•              Výstavba několika nových parkovacích míst pro osobní automobily

Pozemní komunikace charakteru obytné zóny bude nejen umožňovat podélná stání vozidel při hranách vozovky, ale rovněž napojí veškeré stávající sjezdy a vstupy. V rámci stavby bude rekonstruován stávající most. Vjezd z České ulice bude přes chodníkový přejezd. Při pravé straně budou vybudována tři podélná stání pro osobní automobily. Uprostřed, mezi mostem a sjezdem z České ulice, bude zřízena křižovatka pro odbočení do ulice Pod Hradem.

Most přes potok Sázek v Písečné ulici:

Nový mostní objekt je navržen na místě stávající, prostorově a stavebně-technicky nevyhovující konstrukce, která bude před zahájením stavby odstraněna. Nový mostní objekt je navržen ve stávající konfiguraci terénu v místě opevněného koryta potoka Sázek. Jedná se o most s mostní železobetonovou deskou. Součástí desky budou obruby, které budou plnit u okraje mostu funkci říms. Na římsách bude osazeno žárově zinkované mostní zábradlí.

Obytná zóna – ulice Pod Hradem:

•              Změna charakteru místních komunikací na charakter obytné zóny

•              Rekonstrukce všech komunikací, včetně rekonstrukce přístupové cest od ulice Potoční pod kamenným mostkem vedoucím do hradu Vildštejn

Pozemní komunikace charakteru obytné zóny bude umožňovat několik stání při hranách vozovky, ale rovněž napojí veškeré stávající sjezdy a vstupy. Při vjezdu z Písečné ulice bude zpomalovací lichoběžníkový polštář. Po pravé straně budou dvě podélná stání pro osobní automobily, na konci pak další tři kolmá stání. Konec úseku bude sloužit jako točna. Horní a střední komunikace budou zadlážděny až k přilehlým budovám. V severní části bude vybudována nová zeď s kamenným schodištěm. Cesta pod mostkem bude s podestami a několika kamennými schodišti, kde bude osazeno jednostranné dřevěné zábradlí v celé délce pěšiny. Vchody a rohy budov budou chráněny kamennými sloupky proti nárazu.

Obytná zóna – Potoční ulice:

•              Změna charakteru místní komunikace na charakter obytné zóny

•              Rekonstrukce části komunikace ulice Potoční včetně nových konstrukcí vozovky

•              Výstavba vycházkové cesty podél severní hrany nové vodní plochy

•              Výstavba nových parkovacích míst pro osobní automobily

•              Výstavba parkovacího zálivu pro autobusy

Pozemní komunikace charakteru obytné zóny bude nejen umožňovat kolmá stání vozidel při hranách vozovky, ale rovněž napojí veškeré stávající sjezdy a vstupy. V rámci stavby bude stávající most rekonstruován a rozšířen pro možnost najetí autobusu. Při pravé straně bude vybudováno 20 kolmých stání pro osobní automobily, při levé pak dalších 40 stání. Před mostem je navrženo podélné parkoviště pro dva autobusy.

Most přes potok Sázek v Potoční ulici (směrem k restauraci Pod Komínem):

Nový mostní objekt je navržen na místě stávajícího, prostorově i průtočností nevyhovujícího rámového mostu, který bude před zahájením stavby odstraněn. Nový mostní objekt je navržen ve stávající konfiguraci terénu a byl navržen takovým způsobem, že byla zvětšena plocha průtočného profilu na téměř dvojnásobek původní hodnoty. Most bude výrazně rozšířen a bude spolu s přilehlou rekonstruovanou komunikací sloužit i jako točna pro autobusy.

Vodní nádrž:

V místě stávajících zahrad je navržena malá vodní nádrž o ploše cca 1 500 m2 s urbanisticko-krajinářskou funkcí (nemá hospodářský charakter, ani neumožňuje hospodářské využití). Z hlediska způsobu napájení se jedná o neprůtočnou nádrž s napájením z vodního toku Sázek. Voda bude jímána v odběrném objektu a přiváděna přívodním korytem – náhonem do vodní nádrže, ve které bude voda akumulována. Manipulace s vodou v nádrži a převádění jalového průtoku bude zajišťovat výpustný objekt – požerák. Z požeráku bude voda odtékat odtokovým potrubím a ve výustním objektu bude vtékat zpět do koryta toku Sázek. Nezbytnou podmínkou pro vybudování okrasné vodní plochy bude zamezení vypouštění přepadů ze septiků do potoka Sázek, k čemuž bude sloužit právě dokončovaná výstavby kanalizace. 

Pěšiny okolo nového vodní plochy v Potoční ulici:

•              Zpevnění stávajících vyšlapaných pěšin

•              Nové pěšiny

•              Příprava plochy pro dětské hřiště

Nové pěšiny budou směrově respektovat stávající vyšlapané pěšiny a spojí tak ulici Pod Hradem s přístupem zadní části ulice Písečné. Pěšiny budou sledovat stávající terén a budou sloužit pro pěší, popřípadě cyklistický provoz. V prostoru stráně mezi potokem Sázek a restaurací Pod Komínem, bude zpevněna plocha pro budoucí umístění dětského hřiště.

Úpravy a výsadba nové zeleně:

V současnosti je řešené území pokryto porostem, který je tvořen náletovými dřevinami různého věkového stádia. Ze stávajícího porostu budou ponechány pouze stromy perspektivní, zdravé, bez růstových defektů. V ulici Potoční budou vysázeny nové stromy do „ostrůvků“ v prostoru nově vzniklého parkoviště. Pro výsadbu budou použity alejové stromy s balem (lípa velkolistá). Na ostrůvku uprostřed vzniklé vodní plochy bude vysazena vrba s balem (vrba babylónská, nebo bílá). Okolí vzniklé vodní plochy, včetně ostrůvku ve vodní ploše, bude po úpravě terénu oseto parkovou travní směsí pro běžnou zátěž.

Doplňkové objekty:

 

Revitalizace podhradí hradu Vildštejn patří do řady projektů, které jsou výsledkem mnohaleté snahy o koncepční obnovu urbanisticky narušeného uspořádání našeho města. V rámci těchto zásadních projektů se snažíme obnovovat strukturálně postižená území v souladu s moderními nároky na technickou infrastrukturu, zejména tu dopravní.

Projekt bezesporu povede nejen ke zkulturnění prostoru, ve kterém žijeme, neboť budeme moci využívat jeho doposud skrytý potenciál, ale druhotným efektem bude i zatraktivnění našeho města pro cizí návštěvníky. Vytváření kulturních podmínek pro život každého z nás je dozajista i předpokladem pro následný rozvoj služeb a navazující aktivit v našem městě. Skalná prošla v novodobé porevoluční historii významnými pozitivními změnami a já budu pevně doufat, že součástí tohoto pozitivního trendu bude i úspěšná realizace tohoto projektu.

V následující období budeme informovat obyvatele i podnikatele dotčené tímto projektem o harmonogramu prací, uzavírek a omezení, včetně přijatých opatření ke zmírnění negativních dopadů výstavby. Ostatní obyvatelé se mohou s podrobnostmi projektu seznámit u vedoucího Odboru investic MěÚ Skalná, Ing. Klaboucha.

 Projektová dokumentace revitalizace podhradí a historické fotografie ke shlédnutí zde.

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit